Hukuk

KDK’dan, istifa sonrası dönüş taleplerinin reddedilmesiyle ilgili emsal karar

Kamu Denetçiliği Kurumu, istifa sonrası dönüş talebini reddeden Gençlik ve Spor Bakanlığıyla "ilgili başvuruda, idarenin atama konusunda sahip olduğu takdir yetkisini hangi unvan için ve kim için kullanacağı konusunda Kurumumuzca bir karar verilmesine imkan bulunmamaktadır. " denildi.

2009 yılında KPSS ile Gençlik ve Spor Bakanlığına Bekçi-Dağıtıcı unvanında yerleşen bir aday 2011 yılında kendi isteğiyle istifa etmiştir.

İstifa eden kişi, 2019 yılında Bakanlığa istifa sonrası dönüş yoluyla atanmak için başvuru yapmış ancak başvurusu 20/02/2020 tarihinde gerekçesiz olarak reddedilmiştir. Bakanlığın 2019 yılında 21 Bekçi-Dağıtıcı unvanı için alıma çıktığını belirten kişi, istifa sonrası atanma talebinin reddedilmesinde hukuka aykırılık bulunduğu gerekçesiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurmuştur.

İstifa sonrası atama kontenjanı yüzde 2 oranında

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca yayımlanan Cumhurbaşkanı kararının eki kararlarda, gerek 2019 ve gerek 2020 yılında Bakanlığa tahsis edilen kontenjan sayıları konusunda, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için yapılacak Sınavlar hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik verilmesi ve genç iş gücünün kamu yönetimine kazandırılması amaçlanarak, verilen atama izin sayısının en fazla yüzde 2’si, daire başkanı ve daha üst yönetici kadroları ile kariyer meslek kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere 657 sayılı Kanun’un 92’nci maddesi uyarınca yapılacak atamalar için kullanılabilecektir…” denilmektedir.

Mülga DPB’nin görüşü: Kurumun takdirinde

Mülga Devlet Personel Başkanlığının 02/03/2017 tarihli ve sayılı yazısında; “İstifa sonrası memuriyete atama; genel şartlar, belirlenmesi durumunda özel şartlar ve girilecek sınıfın niteliklerini taşımak kaydıyla atanma talebinde bulunulan kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde olan bir husustur.” denilmiştir

Danıştay: Kurumlar yargı kararıyla zorlanamaz
Danıştay: Kurumlar yargı kararıyla zorlanamaz

Danıştay: Kurumlar yargı kararıyla zorlanamaz

Danıştay’ın yerleşmiş içtihatlarına göre de, idarelerin boş bulunan bir kadroya kamu yararı ve hizmet gereklerini gözeterek atama yapma konusunda takdir yetkisine sahip olduklarından, bu yetkisini belirli bir kişi lehine kullanmaya yargı kararı ile dahi zorlanamamakta, takdir yetkisine dayanılarak tesis edilen işlemler üzerindeki yargı denetimi hukuka uygunluk unsuru ile sınırlı bulunmakta, idarenin takdir yetkisini ortadan kaldıracak biçimde yargı kararı verilememekte ve yerindelik denetimi yapılamamakta, yargısal denetimde işlemin diğer unsurları yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı sürece, idarenin işlemi haklı kılacak hukuken kabul edilebilir bir neden gösteremediği gerekçesine dayanılarak iptal kararı verilememektedir. (Bakınız, Danıştay 5 inci Dairesinin 27/02/2006 tarihli ve E:2004/5066, K:2006/751 sayılı istifa sonrası dönüş ile ilgili kararı

KDK: Kurumumuzca bir karar verilmesine imkan bulunmamaktadır.

Kamu Denetçiliği Kurumu yaptığı değerlendirmede, idare bünyesinde her ne kadar 8 bekçi-bakıcı kadrosu boş olsa da, idarenin 657 sayılı Kanun’un 92 nci maddesi uyarınca yapabileceği istifa sonrası yeniden atama sayısının sınırlı olduğu gerekçesiyle “idarenin atama konusunda sahip olduğu takdir yetkisini hangi unvan için ve kim için kullanacağı konusunda Kurumumuzca bir karar verilmesine imkan bulunmamaktadır. ” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu