Anasayfa / Sınav İlanları / Adalet Bakanlığı 400 İcra Müdür Yardımcısı Alımı İlanı

Adalet Bakanlığı 400 İcra Müdür Yardımcısı Alımı İlanı

Adalet Bakanlığı tarafından 2019’un ilk sınav ilanını yayınladı. Adalet Bakanlığı 400 İcra Müdür Yardımcısı Alımı İlanı için başvurular başladı. Adalet Bakanlığı 400 icra müdür yardımcısı alacak. İlana göre 04/05/2019 tarihi itibariyle icra katibi kadrosunda en az 1 yıl süre ile çalışan ve icra müdür ve yardımcıları ile icra katiplerinin sınav, atama ve nakil yönetmeliğinin 3. maddesinin 2.fıkrasında belirtilen şartları taşıyan personel, icra müdür yardımcılığına geçiş sınavı bilgi formu, öğrenim belgesi. ilanın 3.maddesinin b fıkrasında belirtilen öğrenim belgesi ile birlikte bağlı bulundukları Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu Başkanlıklarına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Adalet Bakanlığı 400 İcra Müdür Yardımcısı Alım İlanı

1- Bakanlığımızca, icra katipleri arasından yapılacak yazılı ve sözlü sınavlar ile 400 icra müdür yardımcısı ( Adalet Bakanlığı 400 İcra Müdür Yardımcısı Alımı ) naklen alınacaktır.

2- Yazılı sınav, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 04 Mayıs 2019 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 10:00’da başlayacak ve 110 dakika sürecektir.

3- Başvuranların icra müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Katiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

 • İcra katibi kadrosunda ( Adalet Bakanlığı 400 İcra Müdür Yardımcısı Alımı ) 04 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla fiilen en az bir yıl çalışmış olmak, (Aylıksız izinde geçirilen süreler fiili hizmet süresine dahil edilmeyecektir. İlgilinin en geç 04 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla asaletinin tasdik edilmiş olması gerekmektedir. 04 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla asalet tasdiki onaylanmadığı anlaşılan adaylar yazılı sınavı kazanmış olsa dahi sözlü sınava alınmayacaklardır.)
 • Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı veya en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak.
 • Yapılan denetimler sonucunda, hakkında düzenlenen raporların olumlu olması.

4- Adaylar başvurularını, 04 – 08 Mart 2019 tarihleri arasında icra katipleri arasından yapılacak icra müdür yardımcılığına geçiş sınavı bilgi formu ve ilanın 3 üncü maddesinin (b) fıkrasında belirtilen (başvuruda bulunduğu Komisyon tarafından onaylanmış) öğrenim belgesi ile birlikte Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarına şahsen yapacaklardır.

Mahalli Komisyonlar aracı kılınarak sunulacak başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün DYS üzerinden ve fiziki olarak acele posta servisiyle (APS) adayın bağlı bulunduğu Komisyona gönderilecektir.

MUTLAKA OKUMALISIN:  Diyanet İşleri Başkanlığı 9500 kişilik personel alımı

5- Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Bakanlığımızca incelenecek ve aranan şartları taşıyanlara ilişkin liste 26 Mart 2019 tarihinde www.adalet.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

6- Sınavla ilgili ( Adalet Bakanlığı 400 İcra Müdür Yardımcısı Alımı )  bilgilendirme amaçlı sınav uygulama duyurusu 13 Mart 2019 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

7- Sınava girecek adaylar, sınav ücreti olarak 225,00.-TL (İki Yüz Yirmi Beş Türk Lirası) MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 01-12 Nisan 2019 tarihleri arasında yatıracaklar ve www.meb.gov.tr internet adresinden e-başvurularını yapacaklardır.

8- Engelli adayların, sınavının daha elverişli şartlarda yapılabilmesi için; başvuru sırasında, engel durumunu icra müdür yardımcılığına geçiş sınavı bilgi formunda belirtmesi, ayrıca engel durumunu belirtir sağlık kurulu raporunun veya engelli kimlik kartının kurum onaylı bir örneğinin başvuruya eklemesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından yayınlanacak olan sınav uygulama duyurusunda engel durumu ile ilgili belirtilen hususlara dikkat etmesi gerekmektedir. Engelli adaylar engelleri ile ilgili sürekli kullandıkları araç, gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabileceklerdir.

Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

9- Sınav ücretini yatırdıktan sonra başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, sınava girecek aday listesinde olmadığı halde sınav ücretini yatırmış olan adayların ödedikleri ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir.

Sınavla ilgisi olmayan kişi/kişilerce yatırılan ücret ile sınav ücretini yatırdıktan sonra sınav e- başvurusunu www.meb.gov.tr internet adresinden yapmayan ve sınavın iptal olması (idare kusuru) durumunda, yatırılan ücretlerin iadesi sınavın tamamlanmasından yaklaşık 4 (dört) hafta sonra tek yanlı olarak Milli Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi tarafından adaylardan herhangi bir başvuru talep edilmeksizin adayların T.C kimlik numaraları üzerinden Ziraat Bankasına yatırılacaktır.

10- Adaylar başvuru şartlarını taşımaları durumunda belirtilen süre içerisinde sınav ücretini yatırmaları ve e-başvuru yapmaları kaydıyla sınav giriş belgesini 25 Nisan 2019 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecektir.

11- Adaylar sınava ( Adalet Bakanlığı 400 İcra Müdür Yardımcısı Alımı ), sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi (üzerinde T.C.kimlik numarası yer alan nüfus cüzdanı/T.C.kimlik kartı, sürücü belgesi veya geçerlik süresi devam eden pasaport) ile kabul edilecektir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

12- Sınavda adaylara, 50 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 50 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testler aşağıda belirtilen konular ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır:

MUTLAKA OKUMALISIN:  Zayıflama Hareketleri

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi

 1. Türkçe (10 soru),
 2. Matematik (10 soru),
 3. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (10 soru),
 4. Türk Kültür ve Medeniyetleri (10 soru),
 5. Temel Yurttaşlık Bilgisi (10 soru)

Alan Bilgisi Testi

 1. Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı (9),
 2. İcra ve İflas Kanunu, İcra ve İflas Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği (15 soru),
 3. Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu (8 soru),
 4. Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı (9 soru),
 5. Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle

Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Dördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (9),

13- Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.

Yazılı sınavda genel yetenek ve genel kültür soruları yirmi (20), alan bilgisi soruları seksen (80) puan ağırlığına sahip olacak şekilde değerlendirilir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Puan= (Doğru Sayısı/ Soru sayısı)*20; Alan Bilgisi Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı)*80; Başarı Puanı= (Genel Yetenek ve Genel Kültür Puan) + (Alan Bilgisi Puan) formülü kullanılacaktır.

Tam puan virgülden sonra ondalık dilim ne olursa olsun bir üst puana tamamlanmayacaktır. Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden Genel Başarı Puanı en az yetmiş puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının (400) bir katı fazlası (800) aday sözlü sınava çağrılmaya hak kazanacaktır. 800 üncü adayla aynı puanı alan diğer adaylarda sözlü sınava katılmaya hak kazanacaklar ve Bakanlığımız tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılacaklardır. Ancak; başarı oranı ilan edilen kadronun bir katı fazlasının altında olursa, sadece 70 ve üzeri puan alanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaklar ve sözlü sınava çağırılacaklardır.

14- Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecektir.

15- Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 09/12/2016 tarih ve 29913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hakkında Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 69 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince “Sınavlarda soru iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

MUTLAKA OKUMALISIN:  CTE Görevde Yükselme Sınavı (2019 GYS)

16- Sınav sonuçları ( Adalet Bakanlığı 400 İcra Müdür Yardımcısı Alımı ) 31 Mayıs 2019 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet adresinde ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

17- Ayrıca sınav sonuçları www.adalet.gov.tr internet adresinden duyurulacak, kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde “Sözlü sınava katılmaya hak kazandınız.” 70 ve üzeri puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde “Kontenjan nedeniyle sözlü sınava katılmaya hak kazanamadınız.”, 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç bilgisinde ise “Kazanamadınız.” ibaresi yer alacaktır.

18- Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr internet adresinden yayınlanmasından itibaren en geç 14 Mayıs 2019 tarihine kadar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sınav sonuçlarının www.meb.gov.tr internet adresinden yayınlandığı tarihten itibaren en geç 12 Haziran 2019 tarihine kadar Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20,00.-TL (Yirmi Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, adres bilgileri, dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçeler ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Adalet Bakanlığı 400 İcra Müdür Yardımcısı Alımı Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

İtirazlar Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından incelenecek ve sonuçları Bakanlığımızca ilgililere bildirilecektir.

19- Adalet Bakanlığı 400 İcra Müdür Yardımcısı Alımı Sözlü sınav Bakanlığımızca yapılacak olup, sözlü sınavın yeri ve zamanı Bakanlığımız internet adresinden bildirilecektir.

20- Adalet Bakanlığı 400 İcra Müdür Yardımcısı Alımı Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların atanmaları, nihai başarı listesindeki sıraya göre kur’a ile yapılacaktır.

21- Kur’a günü ve yeri Bakanlığımız internet adresinden ayrıca duyurulacaktır.

Hakkında iyibilgi

Ayrıca kontrol et

gys

CTE Görevde Yükselme Sınavı (2019 GYS)

Makale İçeriğinde Neler Var?1 CTE Görevde Yükselme Sınavı (GYS 2019), Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri …

Bir Cevap Yazın